Uszka Község Önkormányzata

Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan(ok) értékesítésére


Uszka Község Önkormányzata az önkormányzati vagyonról, és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. (I.08.) számú rendelete és 3/2016. (II.15.) határozata alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Uszka Község Önkormányzata, 4952 Uszka, Fő u. 100.
Tel.szám: 44/704-003

2. A pályázat célja:
Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:
Uszka belterület 86/3, 86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, helyrajzi számú ingatlanok (Bajnok utca ) . Az ingatlanok per, teher és igénymentesek, részben közművesítettek (víz, villany ).
Az ingatlanok induló ára: 500.000-Ft /darab, azaz ötszázezer forint/darab.

5. Pályázati biztosíték:
Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 50.000- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét Uszka Község Önkormányzat Pénztárába kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.
Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.
A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.

6. Pályázati feltételek:
Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:
- a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
- gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.
 
7. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Uszka Község Önkormányzat 4952 Uszka, Fő u.100.

8. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat az Uszka belterület ….. hrsz-ú ingatlan megvételére”

9. A pályázatok elbírálásának szempontja:
A pályázat nyertese az, az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az ,az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg. Elővásárlási joggal rendelkezik az, az Uszkai lakos aki jogosult a családok otthonteremtési kedvezményére (CSOK), és ezzel a támogatással lehetséges az ingatlan megvétele, vagyis ezen támogatással meg tudja vásárolni az ingatlant.
A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 60. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével - vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
- pályázó nevét, címét
- a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,
- a pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról
(egyösszegű megajánlást kér a kiíró),
- a pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,
- a biztosíték megfizetésének igazolása.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
2016. március hó 31 nap (csütörtök) 16:00 óra, a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük.

12. A nyilvános bontás ideje, helye:
A nyilvános bontásának ideje: 2016. április hó 07 nap 11 óra. Uszka Község Önkormányzata, 4952 Uszka, Fő u.100.
A nyilvános bontás rendkívüli képviselő-testületi ülés keretén belül történik.

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:
Báthori Gábor Jegyzőtől, az 44/578-000-ás telefonszámon.

15. Pályázatok elbírálása:
Az önkormányzati vagyonról, és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2013. (I.08.) számú rendelete alapján a Képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

16. Egyéb információ:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Az ingatlanok igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthetők. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a vevőt terhelik.
A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
A pályázati kiírás Uszka Község Önkormányzatának hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.uszka.hu), valamint a „Szatmári Szó” újságban kerül meghirdetésre.
 
Uszka Község Önkormányzata


Az oldalon található tartalom Uszka Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign