Uszka Község Önkormányzata

Pályázat


Uszka Község Önkormányzata a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Uszka Község Önkormányzata falugondnok munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Szabolcs – Szatmár – Bereg Megye, 4952.Uszka, Fő u.100.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek: • 8 általános,

 • B kategóriás jogosítvány,

 • magyar állampolgárság,

 • büntetlen előélet,

 • egészségügyi alkalmasság.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • önéletrajz,

 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,

 • vezetői engedély másolata,

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 • nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról,

 • nyilatkozat falugondnoki képzés vállalásáról (foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 2 éven belül falugondnoki képesítés megszerzéséről, valamint falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül ha a közalkalmazotti jogviszonyt önhibájából vagy rendkívüli felmondással szünteti meg a falugondnoki képzés költségét időarányosan visszafizeti)


A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 01.


A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február hó 28 nap


A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Sértő-Radics István Uszka Község polgármestere nyújt, a 06/70/313-9067 telefonszámon.A pályázatok benyújtásának módja:


 • Postai úton, a pályázatnak Uszka Község Önkormányzata címére történő megküldésével ( 4952.Uszka, Fő u.100.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését (falugondnok).

 • Személyesen, Dr. Sértő-Radics István polgármesternél (4952. Uszka, Fő u.100.)


 • A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Uszka Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el és nevezi ki a falugondnokot. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi. A pályázat eredménytelenné nyilvánítása jogát a képviselő-testület fenntartja.  A pályázat elbírálásának határideje: 2017 március hó 15 nap.


  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Uszka Község Önkormányzata hirdetőtáblája és honlapja (www.uszka.hu)  Az oldalon található tartalom Uszka Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign